Giải thích idiom "over and done with" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "over and done with" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích idiom "over and done with"

Mang nghĩa "đã được giải quyết, kết thúc rồi, xong xuôi"

=If you say that something is over and done with, you mean that it is completely finished and you do not have to think about it any more/completely finished

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Once this is all over and done with you can have a rest.
  • Well, I 'm glad that's over and done with. (IELTS TUTOR giải thích: Chà, tôi rất mừng là mọi việc đã kết thúc) 
  • That's over and done with. (IELTS TUTOR giải thích: Chuyện đó đã qua rồi)
  • They 're all so relieved that the trial is over and done with. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả họ đều rất nhẹ nhõm vì mọi gian nan thử thách đã qua và hoàn toàn kết thúc)
  • As far as I 'm concerned, the issue is over and done with. (IELTS TUTOR giải thích: Theo ý tôi, vụ việc đã xong)
  • She gets unpleasant tasks over and done with as quickly as possible.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK