Giải thích idiom "shoot the breeze" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "shoot the breeze" tiếng anh

Mang nghĩa "chém gió, nói chuyện phiếm"

​=to spend time talking about things that are not important

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They expected me to sit up and shoot the breeze with them till one or two in the morning.
  • He doesn't allow us to shoot the breeze in break time. (IELTS TUTOR giải thích:  Ông ấy không cho phép chúng tôi tán ngẫu trong giờ nghỉ)
  • If you come to me tonight, we can listen to music and shoot the breeze. (IELTS TUTOR giải thích:  Nếu tối nay bạn đến, chúng tôi có thể nghe nhạc và tán gẫu)
  •  We sat out on the porch, just shooting the breeze.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE