Idioms diễn tả sự đắt, paraphrase"expensive"

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Idioms diễn tả sự đắt, paraphrase"expensive"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Costs an arm and a leg:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Original Sentence: The designer handbag I wanted to buy was quite expensive.
   • Paraphrased: The designer handbag I wanted to buy would have cost me an arm and a leg.
 • Break the bank:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Original Sentence: The vacation to that exotic island was too expensive for me.
   • Paraphrased: The vacation to that exotic island would have broken the bank.
 • Cost a fortune:

 • Sky-high prices:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Original Sentence: The prices of electronics have risen significantly.
   • Paraphrased: The electronics are now available at sky-high prices.
 • Beyond one's means:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Original Sentence: The high-end fashion brand is too expensive for most people.
   • Paraphrased: The high-end fashion brand is beyond the means of many.
 • An investment: (used to refer to something that requires substantial spending)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Original Sentence: The state-of-the-art equipment is costly.
   • Paraphrased: Acquiring the state-of-the-art equipment is quite an investment.
 • Not within one's reach:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Original Sentence: The designer clothing is too expensive for most people.
   • Paraphrased: The designer clothing is not within the reach of many.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE