Giải thích idiom: "balance the books"

· Idiom

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom: "balance the books"

Mang nghĩa "quyết toán sổ sách"

=to do calculations to check or show that you have not spent more money than you have received

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’ve been up all night trying to balance the books (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy thức cả đêm cố gắng quyết toán sổ sách)
  • The accountant spent several days trying to balance the books of his company. (IELTS TUTOR giải thích: Anh kế toán viên mất nhiều ngày kiểm tra sổ sách kế toán công ty)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking