Phân biệt "most" & "most of..."

· Grammar

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý: 

  • Cách phân biệt Most và Most of cũng sẽ được áp dụng đối với những từ như Both/All...
  • Tức là cách dùng này cũng sẽ áp dụng với BOTH / ALL / EACH...

II. Sự khác nhau

1. MOST

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "most" tiếng anh

2. MOST OF

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "most of...." tiếng anh

Trong đó: * Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his... + Noun Tức là chỉ dùng of sau Most khi có những từ chỉ định theo sau, ví dụ như this / that...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In this school, most of the children are from the Chinese community.
  • The kids loved the circus, and most of all the clowns.
  • Most of the players are coming on the next bus.

CÁCH GHI NHỚ: 

  • Có OF có THE
  • Không OF không có THE 

Xét ví dụ của học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR

Phân biệt "most" & "most of..."

Hãy đọc kĩ, bạn dùng "MOST OF WATER" là hoàn toàn sai:

  • Vận dụng đúng câu thần chú "CÓ OF CÓ THE, KHÔNG OF KHÔNG THE" thì sẽ thấy chỗ đó có 2 cách sửa thành đúng:
  • most water 
  • most of the water 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE