Giải thích idiom "on one's own" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "on one's own" tiếng anh

Mang nghĩa "tự nó"

= alone/unaccompanied by others; alone or unaided.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Neither organization could succeed on its own. (IELTS TUTOR giải thích: Không tổ chức nào có thể tự nó mà thành công được)

  • Each application will be assessed on its own merits. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi ứng dụng sẽ được đánh giá trên giá trị riêng của chúng)

  • Can it figure out the source port on its own? (IELTS TUTOR giải thích: Nó có thể tự tìm ra các cổng nguồn vào của riêng nó không?)

  • "I have to do things on my own"

  • I don’t mind going to the movies on my own.

  • Bridget learned to tie her shoes on her own when she was three.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE