Giải thích idiom "not be sb's cup of tea"tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "not be sb's cup of tea"tiếng anh

Mang nghĩa"không phải gu/sở thích của ai đó"

=If something is not your cup of tea, it is not the type of thing that you like

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Thanks for inviting me, but ballet isn't really my cup of tea.
  • Hockey isn't Alan's cup of tea. (IELTS TUTOR giải thích: Khúc côn cầu không phải là sở thích của Alan)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE