Giải thích phrasal verb: turn back

· Phrasal Verb

I. "turn back"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: turn back

1. Mang nghĩa"đổi hướng, quay đầu lại, làm ai đó đổi hướng/quay đầu lại, quay xe"

=If you turn back or if someone turns you back when you are going somewhere, you change direction and go towards where you started from/to go back in the direction you came from, or to make someone or something do this

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She turned back towards the crossroads. 
 • They were very nearly forced to turn back. 
 •  It’s getting late – maybe we should turn back.
 • Bad weather forced them to turn back. (IELTS TUTOR giải thích: Thời tiết xấu đã buộc họ phải trở lại)
 • She could still turn back. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy quay ra cũng còn kịp)
 • She couldn't turn back time. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta không thể quay ngược thời gian)
 • The beautiful days go never turn back. (IELTS TUTOR giải thích: Những ngày tháng đẹp đẽ đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại)
 • You can't turn back the wheel of history. (IELTS TUTOR giải thích: Anh không thể quay ngược bánh xe lịch sử)
 • The people are turning back to natural resources to survive. 
 • The weather became so bad that they had to turn back.
 • Our car was turned back at the border.
 • The UN convoy was turned back at the border.
 • Police attempted to turn back protesters marching towards parliament

2. cannot turn back = Mang nghĩa"không thể quay đầu lại, đâm lao phải theo lao"

=If you cannot turn back, you cannot change your plans and decide not to do something, because the action you have already taken makes it impossible.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The administration has now endorsed the bill and can't turn back.
 • We said we would do it—there can be no turning back.
 • We’ve promised to help, and there’s no turning back (=you cannot change this)!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE