Giải thích idiom "it's better to be safe than sorry / better safe than sorry" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "it's better to be safe than sorry / better safe than sorry" tiếng anh

Mang nghĩa "cẩn tắc vô ưu, an toàn là trên hết"

=If you say 'it's better to be safe than sorry', you are advising someone to take action in order to avoid possible unpleasant consequences later, even if this seems unnecessary.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don't be afraid to have this checked by a doctor–better safe than sorry!

  • It may be time - consuming to check the oil in your car every time you buy gasoline, but better safe than sorry.(IELTS TUTOR giải thích: Biết là có thể sẽ lãng phí thời gian khi phải kiểm tra xăng trong xe hơi của anh mỗi lần đổ nhưng cẩn tắc vô ưu mà)

  • "I prefer swimming in pools because, for me, better safe than sorry is the way to go."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE