Giải thích idiom: go the extra mile 

· Idiom

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Giải thích idiom: go the extra mile

go the extra mile: cố gắng hơn nữa, nỗ lực thêm, cố gắng hết sức, tận tuỵ với công việc

to make more effort than is expected of you

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They are prepared to go the extra mile to establish peace. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã sẵn sàng cố gắng hơn nữa để thiết lập hòa bình)
  • I like doing business with that company. They always go the extra mile. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích làm việc với công ty đó. Họ luôn luôn làm vừa lòng khách hàng)
  • Only then will people go the extra mile to make it all happen. (IELTS TUTOR giải thích: Chỉ sau đó mọi người sẽ cố gắng hết sức để làm nó xảy ra)
  • He's a nice guy, always ready to go the extra mile for his friends.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking