Giải thích idiom "come to the/somebody's rescue" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "come to the/somebody's rescue" tiếng anh

Mang nghĩa "cứu cánh"

=to help someone out of a bad situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I was about to drop a huge tray of dishes when Brad came to my rescue.
  • Please call them to come to our rescue. (IELTS TUTOR giải thích:   Làm ơn gọi họ đến giải cứu chúng tôi với)
  • The failing company is hoping international organizations will come to the rescue. (IELTS TUTOR giải thích:   Công ty phá sản đang mong các tổ chức quốc tế sẽ đến giải cứu)
  • All you have to do is dial 911 and a law enforcement agent will come to your rescue. (IELTS TUTOR giải thích:   Tất cả phải gọi 911 và một cảnh sát sẽ đến cứu bạn)
  • The 23-year-old's screams alerted a passer-by who went to her rescue. 
  • The crisis puts strong political pressure on the state government to come to the rescue.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE