Giải thích idiom "not ring true" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "not ring true" tiếng anh

Mang nghĩa "nghe không có lí"

=if something does not ring true, you do not believe it, even though you are not sure why

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was a possible explanation, but it didn’t quite ring true.
  • None of her explanations rang true. 
  • It was a possible explanation, but it didn't quite ring true. (IELTS TUTOR giải thích: Lời giải thích có lý nhưng nghe có vẻ chưa đúng)
  • One of the jurors said that Hill's explanation just didn't ring true. 
  • There was something odd about her story, something that didn't ring true. 
  • But this would only be a story, and would not ring true. 
  • Frankly, it just does not ring true. 
  • Something does not ring true ... but what can we do? 
  • Stories that she lightheartedly tipped him off his surfboard do not ring true of Diana who was totally in awe of him.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE