Giải thích idiom "breathe (new) life into sth" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "breathe (new) life into sth" tiếng anh

Mang nghĩa "mang lại sức sống mới cho cái gì"

​= to bring new ideas and energy to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need some new people to breathe life into this project.
  • If I had to enhance my room, I would breathe new life into it by adding more greenery.
  • We harness fossil energy and breathe life into machines. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Belliustin called upon the tsar to circumvent the ecclesiastical hierarchy and breathe life into the clerical estate. 
  • Something unexplainable takes over and breathes life into the known life. 
  • The deal aims to breathe life into the stationer's e-business efforts. 
  • Now they each had a picture which they examined and re-examined, trying to breathe life into the two-dimensional image.
  • They infuse a new life into the workers. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ truyền sức sống mới cho những người thợ)
  • After the marriage, though, she wants to breathe life into their dry, platonic relationship.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE