Giải thích idiom "Blood is thicker than water" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "Blood is thicker than water" tiếng anh

Mang nghĩa "một giọt máu đào hơn ao nước lã"

​= People say 'blood is thicker than water' when they mean that their loyalty to their family is greater than their loyalty to anyone else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Families have their problems and jealousies, but blood is thicker than water.
  • What does "blood is thicker than water" mean? (IELTS TUTOR giải thích: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" nghĩa là gì?)
  • They say blood is thicker than water, so how come so many families hate each other? (IELTS TUTOR giải thích: Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, vậy mà sao nhiều gia đình ghét nhau quá vậy?)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE