Giải thích idiom "A picture is worth a thousand words" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "A picture is worth a thousand words" tiếng anh

Mang nghĩa "một bức tranh giá trị bằng ngàn từ ngữ"

​= People say 'blood is thicker than water' when they mean that their loyalty to their family is greater than their loyalty to anyone else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Thank you for trying to give me directions, but it's too confusing to me. Would you mind drawing a map for me? A picture is worth a thousand words. (IELTS TUTOR giải thích:  Cảm ơn bạn đã cố gắng chỉ đường cho tôi nhưng dường như nó quá phức tạp với tôi thì phải. Bạn có thể vẽ cho tôi một cái bản đồ được không? Bạn biết đấy "một bức tranh giá trị bằng ngàn từ ngữ" mà)
  • To illustrate my point, consider my nephew who, thanks to joining some extra classes of painting and drawing at a very early stage of his life, has become more curious about the surrounding world. Truly, a picture is worth a thousand words. His artwork speaks volumes about his burgeoning curiosity and the way he perceives the world around him
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE