Giải thích idiom "a while back/ago" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "a while back/ago" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích idiom "a while back/ago"

Mang nghĩa "thời xưa, thuở xưa"

=At some point in the past.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I bought this dress a while back but have never had a chance to wear it.
  • I ran into Barbara a while back but didn't get her new address
  • John wrote me a while ago about his new baby. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking