Giải thích cụm: go into detail

· Phrase

Mang nghĩa "đi vào chi tiết"

=to mention many facts or aspects of a situation / If someone does not go into detail about a subject, or does not go into the details, they mention it without explaining it fully or properly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mr Shaw refused to go into detail about the discussions.
  • He doesn't wish to go into detail about all the events of those days.
  • The firm is refusing to go into detail about its offer. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty từ chối thảo luận chi tiết về lời chào hàng của mình)
  • I won't go into detail just now. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ không đề cập vào chi tiết)
  • Mr Jones refused to go into detail about the discussions. (IELTS TUTOR giải thích: Ông Jones đã từ chối đi sâu vào chi tiết cuộc thảo luận)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc