Giải thích cụm"from now​/​then​/​that moment etc on"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích cụm"from now​/​then​/​that moment etc on"tiếng anh

Mang nghĩa"từ ấy trở đi, từ lúc đó"

=starting at a particular time and continuing to happen

  • The new rules will apply to all members from now on. 
  • From then on, she knew she would win. (IELTS TUTOR giải thích: Từ lúc đó trở đi cô ta biết rằng mình sẽ thắng)
  • From that moment on, I knew that I wanted to be a doctor.
  • From then on, he refused to talk about it. (IELTS TUTOR giải thích: Từ đó trở đi anh ta không chịu nói đến chuyện ấy nữa)
  • From then on, they worked together on their research. (IELTS TUTOR giải thích: Kể từ đó, họ cùng nhau làm việc trong các công trình nghiên cứu của mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK