Cách dùng & word form của "abrupt"

· Word form

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & word form của "abrupt"

I. Cách dùng từ "abrupt" (adj)

1. "abrupt" mang nghĩa "bất ngờ, đột ngột; vội vã"

(sudden and unexpected, and often unpleasant)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an abrupt turn (IELTS  TUTOR  giải  thích: chỗ ngoặc bất ngờ)
 •  an abrupt departure (IELTS  TUTOR  giải  thích: sự ra đi vội vã (đột ngột))

2. Mang nghĩa "cộc lốc, lấc cấc, thô lỗ"

(using too few words when talking, in a way that seems rude and unfriendly)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • abrupt answers (IELTS  TUTOR  giải  thích: câu trả lời cộc lốc)
  • abrupt manners

  II. Word form từ "abrupt"

  1. abruption (n) sự đứt rời, sự gãy rời

  2. abruptly (adv) đột nhiên

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I was abruptly exhausted. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Đột nhiên tôi cảm thấy kiệt sức)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking