Cách dùng "without question" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "without question" tiếng anh

1. Mang nghĩa"chắc chắn đúng, không có gì phải bàn"

=used for saying that something is definitely true

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is without question the best player in our team.
  •  ...military formations, carrying out without question the battle orders of superior officers.

2. Mang nghĩa"làm việc gì mà không thắc mắc hay ý kiến gì"

=If you do something without question, you do it without arguing or asking why it is necessary.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He expected the children to obey without question.
  • He accepted her explanation without question. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn ta thừa nhận lời giải thích của cô ấy mà không hỏi gì)
  • Soldiers are trained to obey without question. (IELTS TUTOR giải thích: Binh lính được huấn luyện để tuân theo không bàn cãi)
  • They accept everything she says without question. (IELTS TUTOR giải thích: Họ chấp nhận mọi điều bà ta nói mà không hề hoài nghi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0