Cách dùng "these days" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng "these days" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • these days chỉ dùng trong văn nói (informal)

Mang nghĩa "dạo gần đây, dạo này"

=used for talking about things that are happening or are true now = now

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Children grow up much more quickly these days.
  • These days kids grow up so quickly.
  • I used to talk to my sister every night. These days, we hardly speak to each other.
  • News travels quickly these days. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay tin tức truyền đi rất nhanh)
  • I 've felt sick these days. (IELTS TUTOR giải thích: Mấy ngày nay tôi cảm thấy muốn bệnh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking