Cách dùng"the other way around/round"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng"the other way around"tiếng anh

Mang nghĩa"ngược lại"

=You use the other way around or the other way round to refer to the opposite of what you have just said/​the opposite situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You'd think you were the one who did me the favor, and not the other way around.
  • She didn't leave him. It was the other way around! (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ấy không bỏ anh ấy. Ngược lại thì có!)
  • They get a majority of their stories from people that have sought them out, and not the other way around. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ nhận phần lớn thông tin từ những người săn tìm họ, và không cần phải săn tìm người khác)
  • I should be telling you what to do, not the other way around.
  •  We think of ourselves as controlling our experiences, but often it's the other way around.
  • I think it should go on the other way round.  
  • I didn't leave you. It was the other way round (= you left me).
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE