Giải thích idiom "go above and beyond" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "go above and beyond" tiếng anh

Mang nghĩa "cố gắng hơn mức cần thiết, làm hơn mức yêu cầu"

=(to do) even more than is expected or demanded/to do more or better than would usually be expected of someone:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our staff members will go above and beyond to ensure that our customers are satisfied.
  • He's always been a good friend, but while I was ill he really went above and beyond. 
  • That means going above and beyond what's called for. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này nghĩa là phải làm nhiều hơn được yêu cầu)
  • I've gone above and beyond the call of duty. (IELTS TUTOR giải thích: Anh đã đi quá trách nhiệm của mình)
  • Her efforts were above and beyond, we appreciate her time. (IELTS TUTOR giải thích: Nỗ lực của cô ấy là ngoài mức cần thiết, chúng tôi đánh giá cao thời gian của cô ấy)
  • We have a very dedicated team of people who go above and beyond what is required. 
  • a medal for bravery that goes above and beyond the call of duty
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE