Giải thích phrasal verb: steer clear of sb/sth

· Phrasal Verb

I. "steer clear of sb/sth"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: steer clear of sb/sth

=If you steer clear of someone or something, you deliberately avoid them/to avoid someone or something that seems unpleasant, dangerous, or likely to cause problems

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I think a lot of people, women in particular, steer clear of these sensitive issues.
  • His doctor advised him to steer clear of alcohol. (IELTS TUTOR giải thích: Bác sĩ khuyên anh ấy nên tránh xa rượu chè)
  • No one mentioned the divorce, so Mary decided to steer clear of that subject. (IELTS TUTOR giải thích: Không ai nhắc đến vụ ly hôn, nên Mary quyết định lái câu chuyện ra xa chủ đề đó)
  • I am trying to lose weight so I have to steer clear of fattening foods. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang cố gắng giảm cân nên tôi phải tránh các đồ ăn béo)
  • Her speech steered clear of controversial issues. 
  • They warned their children to steer clear of drugs.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE