Cách dùng "now (that)" tiếng anh

· Phrase

I. Now (that) là liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

II. Cách dùng

Mang nghĩa"bởi vì bây giờ thì..."

=since/because/You use now that to give an explanation of a new situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Now that she is rich and famous, she is constantly being besieged by appeals for aid
  • You can't back out now that you' ve begun. (IELTS TUTOR giải thích: Đâm lao phải theo lao)
  • Now that we have finished the homework, let’s go to the party then! (IELTS TUTOR giải thích: Giờ chúng ta đã xong bài tập về nhà, đi ăn tiệc thôi nào!)
  • Now that she has apologized, I am content. (IELTS TUTOR giải thích: Vì rằng cô ấy đã xin lỗi, thế là tôi vui lòng/hài lòng)
  • Now that she is gone, I am feeling lonely. (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ cô ấy đi rồi, tôi cảm thấy cô đơn)
  • Now that I live only a few blocks from work, I walk to work and enjoy it.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0