Cách dùng "mixed feelings/emotions" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "mixed feelings" tiếng anh

Mang nghĩa"cảm xúc lẫn lộn, buồn vui lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn"

=if you have mixed feelings or emotions about something, you are not sure whether you like, agree with, or feel happy about it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • mixed feelings/emotions about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I had mixed feelings about meeting Laura again. 
 • He watched with mixed emotions.
 • Every time returning hometown, I have mixed feelings. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi lần về quê tôi lại có cảm giác lẫn lộn)
 • I had mixed feelings about leaving home. 
 • I was excited but at the same time, I knew I would miss my family.
 • I kept leaving her as I had mixed feelings about being married to some one older than myself. 
 • In retrospect she had mixed feelings about it.
 • She read his letter with mixed feelings. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đọc lá thư của anh ấy với cảm xúc lẫn lộn)
 • I have mixed emotions about our passing game. 
 • But her parents have mixed feelings about the decision. 
 • Rob had mixed feelings about the house. 
 • Yeske has mixed feelings about the trust accounts known as Uniform Gifts to Minors Act accounts. 
 • We had mixed feelings about this one.
 • It was with mixed emotions that Alice resigned. 
 • Teachers have mixed feelings about the usefulness of computer games.
 • I have very mixed feelings about them. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có cảm giác rất lẫn lộn về chúng)
 • I had mixed feelings about meeting Mary again. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có cảm xúc lẫn lộn về cuộc gặp lại Mary)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0