Cách dùng "lift someone's spirits" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "lift someone's spirits" tiếng anh

Mang nghĩa"làm ai vui vẻ, phấn chấn"

=to make someone feel more cheerful and hopeful/to make someone happier

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Nothing - not even the prospect of dinner - could lift his spirits. 
  • The singing lifted our spirits. 
  • When I look at her paintings, it lifts my spirits. 
  • Spending time outdoors is good for stress and lifts your spirits. 
  • Their team's victory lifted the spirits of the whole country.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0