Giải thích phrasal verb: stick to

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: stick to IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "stick to"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bám sát vào"

=If you stick to something or someone when you are travelling, you stay close to them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are interesting hikes inland, but most ramblers stick to the clifftops. 
 • Stick to well-lit roads.
 • The pin should stick to the magnet. (IELTS TUTOR giải thích:  Cây kim sẽ dính vào nam châm)

2. Mang nghĩa"tiếp tục, khăng khăng làm gì"

=If you stick to something, you continue doing, using, saying, or talking about it, rather than changing to something else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Perhaps he should have stuck to writing. 
 • Lionel, you just tell the cops what you saw; stick to your story.

3. Mang nghĩa"giữ lời hứa, bám vào cái gì"

=If you stick to a promise, agreement, decision, or principle, you do what you said you would do, or do not change your mind.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Immigrant support groups are waiting to see if he sticks to his word.
 • She made it clear the government would stick to its policies despite union militancy. 
 • But one problem is that few people can stick to a diet for long.
 • Once you make a rule, stick to it. (IELTS TUTOR giải thích:  Một khi bạn đã đặt ra luật rồi thì hãy kiên trì bám giữ lấy nó)

4. Mang nghĩa"tuân thủ"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Obviously we are disappointed but the committee could do nothing less than stick to the rules.
 • Police must stick to the highest standards if they are to win back public confidence.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0