Giải thích phrasal verb: tap into something

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: tap into something IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "tap into something"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"khai thác, tiếp cận, sử dụng"

=to gain access to; become friendly with/to manage to use something in a way that brings good results

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The candidate tapped into some wealthy supporters
  • If only we could tap into all that energy and creativity.
  • I bet 50 percent of Office users tap into 50 percent of the functionality. (IELTS TUTOR giải thích:  Nhưng tôi chắc trong 50 phần trăm người dùng bộ Office khai thác được khoảng 50 phần trăm các chức năng này)
  • Art allows us to tap into our inner creativity and bring it to the surface.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0