Cách dùng "if anything/if any" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "if anything/if any" tiếng anh

Mang nghĩa"nếu có,có gì...,"

(diễn đạt một ý kiến ướm thử hoặc sau một lời nói phủ định để nói rằng cái ngược lại là đúng)

=used for saying how someone or something is different when you are not sure whether there really is any change or difference

IELTS TUTOR lưu ý:

 • if anything/if any có thể đứng ở đầu câu, cuối câu & giữa câu nên rất dễ gây khó khăn trong bài đọc IELTS READING nhất là đối với câu dài 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'd say he was more like his father , if anything (IELTS TUTOR giải thích: Tôi xin nói rằng ông ta đối với nó còn hơn cả một người cha, nếu có thể nói được như thế)
 • He's not thin - if anything he's rather on the plump side (IELTS TUTOR giải thích: Nó chẳng gầy đâu - có thể nó còn hơi béo nữa là khác)
 • The situation is, if anything, worsening rather than improving. 
 • If anything, he looks younger and fitter than he did before.
 • We need to assess what happened and what, if anything, we could have done to prevent it. 
 • The survey aims to find out what (if anything) religion means to people. 
 • Fidelity in translation has little, if anything, to do with literal meaning.
 • I never had to clean up after him. If anything, he did most of the cleaning
 • Her success hasn't caused tension - if anything, it's helped our marriage. 
 • If anything, you have to work even harder when your dad's the boss. 
 • I think I'm pretty honest about my emotions most of the time; if anything, I'm too frank about them.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc