Cách dùng "(go) back to the drawing board" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "(go) back to the drawing board" tiếng anh

Mang nghĩa"quay lại từ đầu"

=If you say that you will have to go back to the drawing board, you mean that something which you have done has not been successful and that you will have to start again or try another idea/to try to think of a completely new idea because the one that you tried before was not successful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's time to go back to the drawing board. (IELTS TUTOR giải thích: Đến lúc phải làm lại từ đầu rồi)
  • Our plan didn't work, so it was back to the drawing board. (IELTS TUTOR giải thích: Kế hoạch của chúng tôi không thành công, vì thế phải làm lại nó)
  • I note that the opposition's tax plans have gone back to the drawing board. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lưu ý rằng kế hoạch thuế của phe đối lập đã trở lại dự án)
  • His new business failed, so he had to go back to the drawing board. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty mới của anh ấy thất bại, nên anh ấy phải bắt đầu lại từ đầu)
  • My plan didn’t work, so it was back to the drawing board.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK