Cách dùng "be (all) set to (do something)" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "be (all) set to (do something)" tiếng anh

Mang nghĩa"sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng để làm gì"

=To be ready, prepared, or about to do something/likely to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I was set to get in the shower when the phone rang. 
  • She was all set to do it herself when he showed up. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đã chuẩn bị tất cả để tự làm khi anh ấy đến)
  • Is everyone here? Great, I think we're all set to start the meeting!
  •  The weather is set to change. This issue is set to cause some embarrassment.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc