Cách dùng danh từ"accordance""in accordance with"& tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"accordance""in accordance with"& tiếng anh

I. Cách dùng danh từ"accordance"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • accordance là danh từ không đếm được 

II. Cách dùng cụm "in accordance with"

Mang nghĩa"phù hợp với"

=in a way that follows a rule, system, or someone’s wishes/If something is done in accordance with a particular rule or system, it is done in the way that the rule or system says that it should be done.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in accordance with a rule, law, wish, etc. = following or obeying a rule, law, wish, etc.:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • in accordance with the terms of the contract
  • These changes are in accordance with difficult life. (IELTS TUTOR giải thích: Những thay đổi này phù hợp với cuộc sống khó khăn)
  • People must act in accordance with the law. (IELTS TUTOR giải thích: Con người phải hành động đúng theo luật pháp)
  • You have to act in accordance with his instructions. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải hành động theo đúng những lời chỉ dẫn của ông ấy)
  • In accordance with custom, they bowed to their visitors. (IELTS TUTOR giải thích: Theo tập tục, họ cúi đầu chào khách)
  • We will certainly act in accordance with the agreement. (IELTS TUTOR giải thích: Nhất định chúng tôi sẽ làm theo đúng hợp đồng)
  • Entries which are not in accordance with the rules will be disqualified.
  • In accordance with her wishes, she was buried in France.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK