Giải thích phrasal verb: parcel out

· Phrasal Verb

I. "parcel out" là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"chia (ra) thành từng phần"

=to share something among several people/If you parcel out something, you divide it into several parts or amounts and give them to different people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The seventy-two acre estate was parcelled out as grazing land.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking