Cách dùng "come in(to) contact" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "come in(to) contact " tiếng anh

1. Mang nghĩa"sờ, tiếp xúc, đụng chạm (nghĩa đen)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do not let your skin come in/into contact with the acid.
 • Make sure the wires do not come into contact with water. (IELTS TUTOR giải thích: Đảm bảo rằng mấy sợi dây này không tiếp xúc với nước/không đụng vô nước)
 • Jill got chicken pox too after coming in contact with her cousins while they were sick. 
 • Be careful not to come into contact with that plant—it's poison ivy.

2. Mang nghĩa"trao đổi, liên hệ, tiếp xúc(nghĩa bóng)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was during that time that native people first came in/into contact with the settlers.
 • to be in a place where you meet someone or experience something 
 • Could she have come into contact with the disease at school?
 • We'll have more opportunity to come into contact with them. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với họ)
 • I'd never come into contact with this theory before, but it's pretty interesting.
 • Could he have come into contact with the disease at school? (IELTS TUTOR giải thích: Có khi nào anh ta tiếp xúc với căn bệnh này ở trường?)
 • How many people have come into contact with the sick man? (IELTS TUTOR giải thích: Đã có bao nhiêu người tiếp xúc với người đàn ông bị bệnh đó?)
 • Everyday I come into contact with hundreds of different people, each with their own distinct communication style. (IELTS TUTOR giải thích: Hàng ngày tôi tiếp xúc với hàng trăm người khác nhau, mỗi người đều có phong cách giao tiếp riêng)
 • Without missionary work we would not have become an open country that can come into contact with other nations. (IELTS TUTOR giải thích: Không có công việc truyền giáo thì chúng tôi không thể trở thành một đất nước mở nơi có thể trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia khác được)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0