Giải thích idiom "hit it off (with someone)" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "hit it off" tiếng anh

Mang nghĩa "tâm đầu ý hợp"

=to be friendly with each other immediately/If two people hit it off, they like each other and become friendly as soon as they meet.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • hit it off with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We had similar ideas about the show, and the two of us hit it off right away.
  • I didn’t really hit it off with his sister.
  • They hit it off straight away, Daddy and Walter. 
  • How well did you hit it off with one another?
  • They hit it off immediately. (IELTS TUTOR giải thích: Tâm đầu ý hợp ngay lập tức) 
  • We really hit it off together. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi thực sự tâm đầu ý hợp với nhau)
  • I hit it off with her sister. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích em gái của cô ấy)
  • You can see that they hit it off! (IELTS TUTOR giải thích: Anh có thể thấy rằng họ rất tâm đầu ý hợp!)
  • I didn't really hit it off with her brother. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thật sự không ăn ý với anh trai của cô ấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE