Cách dùng "best wishes" tiếng anh

· Phrase

I. Kiến thức liên quan

II.Cách dùng "best wishes"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • best wishes luôn ở hình thức số nhiều 

Mang nghĩa"chúc mọi điều tốt đẹp" (gửi cho bạn bè)

=a polite way of finishing a letter to a person who you know quite well

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Best wishes, Dora.
  • Best wishes, Peter. (IELTS TUTOR giải thích: Xin chúc những lời chúc tốt nhất, Peter)
  • Best wishes, Dorothy. (IELTS TUTOR giải thích: Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất, Dorothy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK