Cách dùng "be of the opinion" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "be of the opinion" tiếng anh

Mang nghĩa"có ý kiến cho rằng, nghĩ rằng"

=If someone is of the opinion that something is the case, that is what they believe.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is of the opinion that nothing more can be done.
  • We are of the opinion that the quality of other makes does not measure up to that of our products. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có ý kiến rằng chất lượng của các nơi sản xuất khác không đạt mức tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm chúng tôi)
  • Frank is of the opinion that the 1934 yacht should have won
  • They are of the opinion that they would embark on this new adventure only if the price by reduced ton £120 per ton, CIF London. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có ý kiến rằng họ sẽ chỉ dấn thân vào sự mạo hiểm mới này chỉ khi giá giảm xuống theo tấn, 120 bảng Anh mỗi tấn, bao gồm CIF tại cảng Luân Đôn)
  • My husband and I are of the same opinion on smoking. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi và chồng có cùng quan điểm về việc hút thuốc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc