Giải thích cụm: a level playing field

· Phrase

Bên cạnh Giải thích cụm: a level playing field, IELTS TUTOR PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"level"tiếng anh

II. Giải thích cụm: a level playing field

=a situation that is fair for all the people involved/You talk about a level playing field to mean a situation that is fair because no competitor or opponent in it has an advantage over another.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Level ở đây được dùng như adj 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many small businesses complain that they are not competing on a level playing field and that they are ones who lose out. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều doanh nghiệp nhỏ phàn nàn rằng họ đang cạnh tranh trên một sân chơi không ngang sức và rằng họ là những người thua thiệt)
  • We ask for a level playing field when we compete with foreign companies.
  • If the tax systems are different in each European country, how can industries start on a level playing field?
  • If the quality of high schools varies so much, how can everyone start college on a level playing field?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking