Giải thích phrasal verb "make up of"

· Phrasal Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb "make up of"

Mang nghĩa "cấu tạo bởi, tạo nên bởi, cấu thành bởi, hình thành bởi"

=Created by, formed by,.....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What percentage does water make up of the body weight? (IELTS TUTOR giải thích: Nước chiếm bao nhiêu phần trăm trọng lượng cơ thể?)
  • Men make up 60 percent of the workforce.  (IELTS TUTOR giải thích: Đàn ông chiếm 60% lực lượng lao động)
  • They make up lots of lipstick and powder. (IELTS TUTOR giải thích: Họ điều chế ra nhiều son môi và phấn trang điểm)
  • It is acknowledged that civilization is made up of people of widely differing abilities. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được công nhận rằng xã hội được hình thành bởi những người có khả năng khác nhau)
  • A long term relationship is made up of faith, loyalty. (IELTS TUTOR giải thích: Một mối quan hệ lâu dài được tạo nên bởi lòng tin và sự chung thuỷ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking