Antonym (từ trái nghĩa) của "identical"

· Antonym

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Antonym (từ trái nghĩa) của "identical"

1. distinguishable (adj) có thể phân biệt

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • vipers are distinguishable from other snakes by their markings (IELTS TUTOR xét ví dụ: có thể phân biệt rắn vipe với các loài rắn khác nhờ những vết lằn của nó)
  • the coast was barely distinguishable in the mist (IELTS TUTOR xét ví dụ: thật khó nhận ra bờ biển trong sương mù)

2. Các từ khác cùng nghĩa với "difference"

IELTS TUTOR có hướng dẫn Cách paraphrase từ "difference"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK