Word form của "starve"

· Word form

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Word form của "starve"

1. starving (adj) đói ăn = very hungry

(dying because of not having enough food)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The cats were neglected and starving. 
 • Isn't lunch ready yet? I'm starving.

2. starvation (n) sự đói, sự thiếu ăn; sự chết đói

(the state of having no food for a long period, often causing death)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 20 million people face starvation unless a vast emergency aid programme is launched. 
 • The animals had died of starvation.

3. starved (adj)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is starved to death.(IELTS TUTOR giải thích: Nó bị bỏ đói đến chết)

  3.1. half-starved (adj) = dangerously thin = ốm dơ xương

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She is a poor half - starved wretch. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là một người bất hạnh nghèo khổ gần chết đói)

   3.2. be starved of sth (adj) thiếu

   (to not have enough of something that is needed)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • People who are starved of sleep start to lose their concentration and may hallucinate. 
   • They claimed that the district had been starved for resources for many years.

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking