Cách dùng & Word form của "refurbish"

· Word form

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form của "refurbish"

1. refurbish (v) là ngoại động từ, mang nghĩa "tân trang"

(to make a building look new again by doing work such as painting, repairing, and cleaning)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Aren't you looking to refurbish your company's brand, David? You couldn't find a better sounding board than Sergio. (IELTS TUTOR giải thích: David, có phải anh đang tìm người để gầy dựng lại thương hiệu cho công ty anh không? Anh không tìm được ai tốt hơn Sergio đâu)

2. refurbishment (n) sự tân trang

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK