Word form"progress"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form"progress"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của"progress" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Progressive (adjective): Characterized by or favoring progress or innovation. IELTS TUTOR xét ví dụ: The company has a progressive approach to workplace policies, promoting diversity and inclusion.

  • Progressively (adverb): In a manner that shows progress or advancement. IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's performance improved progressively throughout the season.

  • Progressiveness (noun): The quality or state of being progressive. IELTS TUTOR xét ví dụ: The government's policies reflect a commitment to social progressiveness.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR