Word form của "prevail"

· Word form

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form của "prevail"

1. prevailing (adj) đang thịnh hành, phổ biến khắp, rất thông dụng (đồ vật..)

(existing in a particular place or at a particular time/existing and accepted)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Legging jeans is a prevailing fashion. (IELTS TUTOR giải thích: Quần jeans legging là mốt đang thịnh hành)
  • There seems to be a prevailing notion. (IELTS TUTOR giải thích: Đó có vẻ là một khái niệm hiện hành)

2. prevalence (noun) sự phổ biến, sự thịnh hành, sự lan khắp, sự thường thấy

(the fact that something is very common or happens often)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This program will describe the prevalence, morbidity and mortality. (IELTS TUTOR giải thích: Chương trình này sẽ mô tả sự nhiễm bệnh, mắc bệnh và tử vong)
  • The prevalence of diabetes increases with age. (IELTS TUTOR giải thích: Tỷ lệ bệnh tiểu đường tăng lên theo độ tuổi)
  • the prevalence of smoking among teenagers 
  • The prevalence of the disease is higher in some families.

3. prevalent (adj) phổ biến, thịnh hành, thường thấy, thông dụng

(existing very commonly or happening often)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Miscommunication in organisations is prevalent. (IELTS TUTOR giải thích: Sự hiểu lầm trong giao tiếp tại cơ quan làm việc là phổ biến)
  • prevalent custom (IELTS TUTOR giải thích: phong tục đang thịnh hành)
  • These diseases are more prevalent among young children.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking