Word form, Paraphrase"fermentation"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase"fermentation"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "fermentation" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Brewing: IELTS TUTOR xét ví dụThe beer went through a process of brewing to develop its flavors.
  • Cultivating: IELTS TUTOR xét ví dụThey were cultivating the yeast to initiate the fermentation process.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "cultivate" trong tiếng anh
  • Fermenting: IELTS TUTOR xét ví dụThe grapes are fermenting in the tanks to produce wine.
  • Souring: IELTS TUTOR xét ví dụThe milk was left out and began souring, a form of fermentation.
  • Aging: IELTS TUTOR xét ví dụThe cheese is aged in a controlled environment to achieve its distinctive flavor.
  • Transforming: IELTS TUTOR xét ví dụThe bacteria are transforming the sugars into alcohol during fermentation.
  • Ripening: IELTS TUTOR xét ví dụThe fruits are left to ripen, which involves a natural fermentation process.

III. Word form của"fermentation" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ferment (verb): The grapes ferment to produce wine. IELTS TUTOR xét ví dụ: The yeast causes the sugar in the grape juice to ferment, creating alcohol. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "grow" tiếng anh

  • Fermentable (noun): The brewer added a new fermentable to the beer recipe. IELTS TUTOR xét ví dụ: The addition of maltodextrin increased the fermentables in the beer.

  • Fermentation (noun): The fermentation of the dough caused it to rise. IELTS TUTOR xét ví dụ: The process of fermentation is essential in the production of yogurt.

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR