Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của từ "top"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của từ "top"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của từ "top" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Synonyms (trái nghĩa) của từ"top" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bottom - IELTS TUTOR xét ví dụ: The bottom of the lake is muddy and dark.
  • Base - IELTS TUTOR xét ví dụ: The base of the statue is made of marble.
  • Underneath - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cat was hiding underneath the bed.
  • Foot - IELTS TUTOR xét ví dụ: The foot of the mountain was covered in trees.
  • Ground - IELTS TUTOR xét ví dụ: The ground was covered in snow.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "ground" tiếng anh
  • Foundation - IELTS TUTOR xét ví dụ: The foundation of the building is made of concrete.
  • Floor - IELTS TUTOR xét ví dụ: The floor of the room was made of hardwood.
  • Depth - IELTS TUTOR xét ví dụ: The depth of the ocean is unknown.
  • Lowest - IELTS TUTOR xét ví dụ: The lowest point of the valley was the river.

IV. Word form của từ "top"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR