Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"round"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"round"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "round" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"round" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Flat - IELTS TUTOR xét ví dụ: The surface of the table was flat and smooth.
 • Square - IELTS TUTOR xét ví dụ: The piece of paper was square and evenly cut.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "metropolitan" tiếng anh
 • Rectangular - IELTS TUTOR xét ví dụ: The television screen was rectangular in shape.
 • Pointed - IELTS TUTOR xét ví dụ: The top of the church steeple was pointed and sharp.
 • Irregular - IELTS TUTOR xét ví dụ: The shape of the clouds was irregular and constantly changing.
 • Asymmetrical - IELTS TUTOR xét ví dụ: The sculpture had an asymmetrical design that made it unique.

IV. Word form của "round" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Rounded - IELTS TUTOR xét ví dụ: The rounded corners of the picture frame were smooth to the touch.
  • Roundness - IELTS TUTOR xét ví dụ: The roundness of the apple made it easy to grip and eat.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "measurement" tiếng anh
  • Roundabout - IELTS TUTOR xét ví dụ: We took a roundabout route to avoid traffic on the main road.
  • Round-the-clock - IELTS TUTOR xét ví dụ: The hospital provides round-the-clock care for its patients.
  • Round-trip - IELTS TUTOR xét ví dụ: The round-trip ticket allowed me to go and come back on the same day.
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR