Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"Home-cooked Meals"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase (đồng nghĩa), Antonym (trái nghĩa)của"Home-cooked Meals"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của "Home-cooked Meals" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Homemade dishes - IELTS TUTOR xét ví dụ: She loved to prepare homemade dishes for her family every night.
 • Cooked from scratch - IELTS TUTOR xét ví dụ: The pasta sauce was cooked from scratch, with fresh ingredients.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích cụm "up to scratch" tiếng anh
 • Family meals - IELTS TUTOR xét ví dụ: Family meals were always home-cooked, with a variety of dishes.
 • Freshly prepared food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The restaurant served freshly prepared food, as if it were home-cooked.
 • Personalized meals - IELTS TUTOR xét ví dụ: She loved to create personalized meals for her friends based on their preferences.
 • Made from home - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cookies were made from home, with a secret family recipe.
 • Home-style cooking - IELTS TUTOR xét ví dụ: The restaurant's menu featured home-style cooking, with classic dishes.
 • Traditional cooking - IELTS TUTOR xét ví dụ: The traditional cooking involved home-cooked meals with authentic flavors.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"Home-cooked Meals" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fast food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The fast food restaurant served quick meals that were not home-cooked.
 • Takeout food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The takeout food was convenient, but not as satisfying as a home-cooked meal.
 • Pre-packaged meals - IELTS TUTOR xét ví dụ: The pre-packaged meals were convenient, but lacked the freshness of a home-cooked meal.
 • Processed food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The processed food was unhealthy and not as nutritious as a home-cooked meal.
 • Frozen dinners - IELTS TUTOR xét ví dụ: The frozen dinners were easy to prepare, but not as tasty as a home-cooked meal.
 • Microwave meals - IELTS TUTOR xét ví dụ: The microwave meals were quick, but not as enjoyable as a home-cooked meal.
 • Canned food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The canned food was convenient, but not as flavorful as a home-cooked meal.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt CAN – COULD – BE ABLE (chỉ khả năng)
 • Ready-to-eat meals - IELTS TUTOR xét ví dụ: The ready-to-eat meals were convenient, but not as wholesome as a home-cooked meal.
 • Restaurant food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The restaurant food was delicious, but not as comforting as a home-cooked meal.
 • Delivery food - IELTS TUTOR xét ví dụ: The delivery food was convenient, but not as enjoyable as a home-cooked meal.

IV. Word form của"Home-cooked Meals" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cook - IELTS TUTOR xét ví dụ: She loved to cook home-cooked meals for her family every day.
 • Cooker - IELTS TUTOR xét ví dụ: The slow cooker made it easy to prepare home-cooked meals.
 • Cooking - IELTS TUTOR xét ví dụ: Home-cooking involved a lot of preparation and cooking time.
 • Cookware - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cookware included pots, pans, and utensils used for home-cooking.
 • Cookery - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cookery book featured a variety of home-cooked meals.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ"cooking"(Diễn đạt"nấu ăn"tiếng anh) 
 • Cooked-to-order - IELTS TUTOR xét ví dụ: The restaurant served cooked-to-order meals, just like a home-cooked meal.
 • Cooked-to-perfection - IELTS TUTOR xét ví dụ: The steak was cooked-to-perfection, just like in a home-cooked meal.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR