Word form, Paraphrase, Antonym"long-haul"trong tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form, Paraphrase, Antonym"long-haul"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"long-haul" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • long-distance : extending over a great distance.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The long-distance flight was exhausting."
 • endurance : the ability to withstand hardship or pain.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The athlete's endurance was tested in the long-distance race."

III. �Antonyms của"long-haul" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • short-haul : extending over a short distance.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The short-haul flight was only an hour long."
 • brief : lasting for a short time.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The meeting was brief and to the point."
 • fleeting : lasting for a very short time.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fleeting moment of happiness was gone too soon."

  IV. Word form của"long-haul" tiếng anh

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • haul : to pull or drag something heavy.
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The workers hauled the heavy boxes into the warehouse."
  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Tại sao chọn IELTS TUTOR